Bodem-Redox Simulatie

draag bij aan een schonere wereld!

Vak: Scheikunde
Niveau: 5 of 6 vwo
Lesmateriaal: Lesbrief Bodem-redox Simulatie (wordt geleverd met bestelling)
Tijdsbesteding: 2 à 3 lesuren
Benodigd: Tablet of PC met Firefox of Chrome
Concepten: redoxkoppels, oxidator, reductor, chemische oxidatie, biostimulering, evenwichten, adsorptie en desorptie
Contact: Voor vragen en/of meer informatie over de simulatie mail naar foodvalleynetwerk@wur.nl

Wat gaan de leerlingen doen?

In de Bodem-redox Simulatie stapt de leerling in de schoenen van een milieutechnoloog en brengt zijn/haar scheikundekennis in de praktijk door bodemverontreinigingen te saneren. De leerling ontdekt welke eenvoudige redoxkoppels gebruikt kunnen worden om verontreinigingen te laten reageren. Daarbij krijgt hij/zij inzicht in de basistechnieken van bodemsanering en ontdekt hoe ingenieurs zowel handig gebruik maken van chemische reacties als van biologische processen.

De simulatie:

Gaat over de redoxchemie en reactiekinetiek van sanering van vervuilde bodems

Laat zien hoe twee stoffen gesaneerd worden, benzeen en PCE, met behulp van 5 verschillende saneringsmiddelen, in zand- en veenbodems

Geeft inzicht in de effectiviteit en duurzaamheid van diverse combinaties van redoxkoppels

Bevat rekenvragen over redoxverhoudingen en molverhoudingen